Menu Zamknij

Rękojmia za wady


Regulamin rozpatrywania roszczeń Konsumentów z tytułu rękojmi za wady

§ 1 [ Definicje ]

Definicje użyte w tym regulaminie oznaczają:

a.  Regulamin – ilekroć w dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy dokument

b.  Sport Konsulting – SPORTKONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do KRS Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS w Krakowie pod nr 0000488999, NIP 6762471793, z siedzibą w Krakowie (31-046), ul. św. Gertrudy 8/2,

c.  Sprzedawca Końcowy – podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (niezależnie od jej formy tj. w szczególności, acz nie wyłącznie działający jako spółka prawa handlowego oraz przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) nabył towar od Sport Konsulting w celu jego dalszej odsprzedaży

d.  Konsument – osoba która nabyła od Sprzedawcy Końcowego towar na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

e.  Towar/produkt – rzecz której dotyczy zgłaszane przez Konsumenta roszczenie z tytułu rękojmi za wady (jeżeli nie wskazano inaczej)

§ 2 [ Obowiązywanie regulaminu ]

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie w przypadku nabycia towaru przez Konsumenta w sytuacji, gdy Sport Konsulting dokonał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży towaru, którego nabywcą był Sprzedawca Końcowy, a w okresie posprzedażowym doszło do zgłoszenia przez Konsumenta roszczenia z tytułu rękojmi za wady. Regulamin znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy Sprzedawca Końcowy dokonał zbycia towaru na rzecz innego Sprzedawcy Końcowego (niezależnie od ilości podmiotów w łańcuchu) jeżeli końcowym odbiorcą Towaru jest Konsument, i to on zgłasza roszczenie z tytułu rękojmi za wady.

§ 3 [ Zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi za wady ]

1.)  W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta roszczeń z tytułu rękojmi za wady Sprzedawca Końcowy zobowiązany jest do:

a.  przyjęcia towaru którego zgłoszenie dotyczy

b.  zgromadzenia pełnej dokumentacji towaru, w szczególność dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz karty gwarancyjnej produktu którego zgłoszenie dotyczy

c.  sporządzenia pisemnego protokołu przyjęcia zgłoszenia w którym zawarte będą poniższe informacje: dane osoby zgłaszającej roszczenie, datę zgłoszenia roszczenia, opis produktu którego zgłoszenie dotyczy, wyczerpujący opis wady towaru, opis sposobu powstania wady, oświadczenie Konsumenta co do zgłaszanego roszczenia

d.  elektroniczną kopię protokołu o którym mowa powyżej (w formie skanu) Sprzedawca Końcowy zobowiązany jest przesłać niezwłocznie, nie później niż w dniu jego sporządzenia na adres poczty e-mail Sport Konsulting (e-mail: info@sportkonsulting, zmiana adresu e-mail pod który należy przesłać elektroniczną kopię protokołu przyjęcia zgłoszenia może odbyć się poprzez ogłoszenie na stronie Internetowej Sport Konsulting).

2.)  Sprzedawca Końcowy zobowiązany jest do przesłania towaru na adres siedziby Sport Konsulting w terminie jednego dnia roboczego od dnia przyjęcia towaru celem umożliwienia Sport Konsulting zbadania towaru oraz wprowadzenia informacji o wadzie do wewnętrznej bazy danych.

3.)  W przypadku przesłania przez Sprzedawcę Końcowego więcej, niż jednego przedmiotu do przesyłki należy dołączyć spis przesyłanych przedmiotów.

4.)  Sprzedawca Końcowy zobowiązany jest do wyboru takiego sposobu przesłania towaru do Sport Konsulting, który zapewni jego dostarczenie w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od daty nadania. Koszty wysyłki ponosi Sprzedawca Końcowy.

5.)  Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie towaru na czas przesyłki spoczywa na Sprzedawcy Końcowym.

6.)  Sprzedawca Końcowy nie jest uprawniony do rozstrzygania o zasadności zgłaszanego roszczenia z tytułu rękojmi bez porozumienia ze Sport Konsulting, ewentualne wyrażenie przez Sport Konsulting zgody na rozstrzygniecie przez Sprzedawcę Końcowego o zasadności zgłaszanego roszczenia wymaga formy pisemnej/maila (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności).

7.)  W przypadku przesłania przez Sprzedawcę Końcowego towaru co do którego zgłaszane jest przez Konsumenta roszczenie z tytułu rękojmi za wady z opóźnieniem uniemożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia lub uznania roszczenia Konsumenta bez pisemnej/mailowej jednoznacznej zgody Sport Konsulting Sprzedawca Końcowy zostaje obciążony kosztami wynikającymi z realizacji roszczenia Konsumenta.

§ 4 [ Postanowienia końcowe ]

1.)  Zmiana niniejszego regulaminu może odbyć się poprzez zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy Sport Konsulting oraz Sprzedawcą Końcowym lub poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie Internetowej Sport Konsulting.

2.)  Postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz aktów prawa międzynarodowego mających zastosowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne sprzeczności rozstrzygana są w ten sposób, iż postanowienie Regulaminu traci moc, a w jego miejsce wchodzą postanowienia przepisów o których mowa powyżej.

3.)  Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze stosowania Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sport Konsulting.