Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyty jest jeden z poniższych terminów należy przez nie rozumieć:

 1. Spółka lub Sprzedawca – Sportkonsulting Pro sp. z o.o., z siedzibą przy ul. św. Gertrudy 8/2, 31-046 Kraków, nr KRS 0001080064, nr NIP 6762660034, nr REGON 527410365
 2. Klient – podmiot nabywający towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę
 3. Pracownik – osoba wykonującą na rzecz Spółki zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 4. Sprzęt lub Towar – oznacza towar oferowany przez Spółkę do sprzedaży
 5. Strona – oznacza Sprzedawcę oraz Kupującego
 6. Regulamin – oznacza niniejszy dokument
 7. Strona Internetowa – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie www.sportkonsulting.pl
 8. Sklep Internetowy – należy przez to rozumieć serwis dostępny pod adresem www.sportkonsulting.pl/sklep/ prowadzony przez Spółkę i dostępny na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego Kontrahent może nabywać Towary
 9. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22.1 kodeksu cywilnego
 10. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Spółką i Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego

preambuła

Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Kontrahentów ze sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.sportkonsulting.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Spółka prowadzi sprzedaż Towarów.

Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń

I.Postanowienia ogólne

 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży Towaru, w tym sprzętu medycznego oraz akcesoriów wykorzystywanych w sporcie oraz medycynie. Szczegółowy opis produktów znajduje się na stronie www.sportkonsulting.pl
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w każdym przypadku gdy Klient dokona zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Ewentualne odstępstwa od zasad określonych niniejszym Regulaminem wymagają jednoznacznego potwierdzenia przez obie Strony w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej sportkonsulting.pl/sklep/
 4. Właścicielem sklepu internetowego jest Spółka.
 5. Wszystkie oferowane do sprzedaży Towary są fabrycznie nowe, za wyjątkiem Towarów wyraźnie oznaczonych jako używane.
 6. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów/importerów. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
 7. Oferta sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 kodeksu cywilnego oraz artykułu 543 kodeksu cywilnego.
 8. Spółka prowadzi sprzedaż na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Wysyłka towaru możliwa jest wyłącznie na teren krajów Unii Europejskiej.
 9. Pomimo naszych starań, aby wszystkie opisy były dokładne i rzetelne, zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach towarów oraz zdjęć.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

II. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędną są:
  a. urządzenie z dostępem do sieci Internet
  b. aktywne konto pocztowe e-mail
  c. włączona obsługa plików cookies
 2. Ponad powyższe konieczne jest korzystanie przez Klienta z jednej ze wskazanych poniżej przeglądarek internetowych w ich najnowszych dostępnych wersjach
  a. Mozilla Firefox
  b. Google Chrome
  c. Microsoft Edge
  d. ewentualne korzystanie przez Klienta z innej przeglądarki internetowej lub wskazanej powyżej przeglądarki, jednak w wersji innej niż najnowsza dostępna może skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia lub ogólnie brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.

III. Złożenie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem funkcjonalności elektronicznych oferowanych przez prowadzony Sklep Internetowy.
 2. Klient może celem ułatwienia dokonywania transakcji w przyszłości zarejestrować konto użytkownika w Sklepie Internetowym – nie jest to jednak warunek konieczny dla dokonania zakupu Towaru. W tym celu należy wybrać opcję: „Zarejestruj się” w koszyku zamówienia i postępować wedle podanych przez system instrukcji.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia co następuje poprzez postępowanie zgodnie z poleceniami i komunikatami jakie wyświetlane będą przez system elektroniczny – w tym celu Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami i wedle procedury zamieszczonych na Stronie internetowej Sprzedawcy, w szczególności konieczne jest:
  a. wybranie Towaru będącego przedmiotem zamówienia i kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub „Kup Teraz”
  b. wybór przez Klienta warunków płatności oraz sposobu dostawy Towaru poprzez wybranie jednej z dostępnych opcj
  c. wypełnienie formularza zamówienia poprzez wprowadzenie koniecznych danyc
  d. zalogowanie się do panelu użytkownika (opcja: Zaloguj się) lub kontynuowanie składania zamówienia bez logowania/rejestracji do konta użytkownika
  e. w przypadku wyboru opcji zamówienia przez zarejestrowanego Klienta nastąpi przekierowanie do panelu logowania. Po wprowadzeniu loginu i hasła należy kontynuować procedurę składania zamówienia wedle pojawiających się komunikatów
  f. w przypadku wyboru opcji składania zamówienia bez rejestracji wprowadzić wszelkie wymagane dane
  g. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu – warunkiem złożenia zamówienia jest zaznajomienie się i pełna akceptacja Regulaminu
  h.
  potwierdzić zgodność zamówienia
  i. potwierdzić zakup poprzez wybranie opcji „Kupuję i płacę”
 4. Jednorazowe zamówienie nie może przekroczyć 10 szt. danego Towaru – złożenie nowego zamówienia możliwe jest dopiero po zrealizowaniu wcześniejszego.
 5. Spółka najpóźniej bezpośrednio przez złożeniem zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie Towaru oraz o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach, m.in. o kosztach dostawy i kosztach związanych z wybraną formą płatności.
 6. Zamówienie przyjęte zostaje do realizacji z chwilą jego złożenia przez Klienta tj. z chwilą wybrania opcji „Kupuję i płacę” o której mowa powyżej – w tym momencie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży na odległość.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca najpóźniej do czasu dostawy Towaru potwierdzi zawarcie oraz warunki zawartej umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

IV. Płatności

 1.  Spółka najpóźniej bezpośrednio przez złożeniem zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie Towaru oraz o wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztach, m.in. o kosztach dostawy i kosztach związanych z wybraną formą płatności.
 2. Na początku składania zamówienia Spółka informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Klient zostanie o takim fakcie oraz wysokości dodatkowej opłaty wyraźnie poinformowany jeszcze przed ostateczną akceptacją danej formy płatności.
 4. Warunki płatności w tym termin do jej dokonania zostaną Klientowi w sposób jednoznaczny przekazane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jeszcze przed złożeniem zamówienia.
 5. W przypadku Towarów o szczególnych właściwościach, sprowadzanych na zamówienie i/lub o znacznej wartości (tak co do ceny jednostkowego Towaru jak i co do całościowej wartości zamówienia) Spółka zastrzega sobie prawo:
  a. w relacjach z Klientami będącymi Konsumentami prawo żądania zaliczki. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka będzie zwracana.
  b. w relacjach z Klientami niebędącymi Konsumentami Spółka zastrzega sobie prawo żądania zaliczki lub zadatku – wedle odrębnych ustaleń, co do wpłaconych kwot na wypadek braku realizacji zamówienia stosuje się zapisy kodeksu cywilnego.

V. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do podejmowania wyłącznie działań mieszczących się w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 2. W szczególności Klient zobowiązany jest do:
  a. podawania w procesie ewentualnej rejestracji oraz w procesie składania zamówienia prawdziwych danych osobowych, podatkowych i adresowych
  b. nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące prawo m.in. treści propagujących przemoc lub nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób, jak również inne prawa osób trzecich
  c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Spółki
  f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

VI. Dostawa Towaru

 1. W przypadku zdecydowania przez Klienta o osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Spółki, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o dacie przygotowania Towaru do odbioru. Towar gotowy będzie do odbioru przez 7 dni kalendarzowych od daty przygotowania do odbioru.
 2. W przypadku zdecydowania przez Klienta o dostawie Towaru za pośrednictwem kuriera lub innej formy dostawy pod wskazany adres Klient zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki przez Spółkę, równocześnie przesłane zostaną dalsze instrukcje co do odbioru Towaru, zastrzega się przy tym, iż informacje co do dalszej procedury dostawy Towaru mogą zostać udzielone przez podmioty trzecie (np. firmę przewozową).
 3. W przypadku braku odbioru Towaru w siedzibie Spółki lub braku odbioru Towaru dostarczanego w inny sposób w uzgodnionym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy – w takim przypadku umowa uważana będzie za niezawartą, a Klient nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek należności. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli przez Sprzedawcę.
 4. Klienci niebędący Konsumentem zobowiązani są do zbadania Towaru i zgłoszenia wszelkich ewentualnych uwag w terminie do 3 dni od daty odbioru Towaru, po tym terminie Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 5. W przypadku wysyłki Towaru poza granice Polski, Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty logistycznej w wysokości 200 zł.

VII. Zbadanie przesyłki i sprzętu

 1. Z momentem odbioru lub dostawy Towaru Klienci proszeni są o natychmiastowe sprawdzenie stanu Towaru, jego funkcjonowania oraz występowania ewentualnych uszkodzeń fizycznych.
 2. Klientom korzystającym z opcji innych niż odbiór osobisty Towaru w siedzibie Spółki zwracamy szczególną uwagę na konieczność zbadania sprzętu już w chwili jego dostawy – ma to kluczowe znaczenie dla możliwości reklamowania przesyłki.
 3. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę oraz stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta nie będącego Konsumentem jest niedopuszczalne, z wyłączeniem przypadków gdy uprawnienie takie wynika z norm prawa bezwzględnie obowiązujących.
 3. Bieg terminu od odstąpienia, o którym mowa powyżej, biegnie od dnia, w którym Klient, będący Konsumentem lub wskazana przez Niego osoba, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru. W przypadku, gdy dostawa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie – oświadczenie to może zostać złożone w dowolnej formie, pod warunkiem że jego treść będzie jednoznacznie wskazywała, iż Klient będący Konsumentem odstępuje od konkretnej umowy. Zachęcamy, by ewentualne odstąpienie od umowy wykonane zostało poprzez przesłanie na adres Spółki formularza odstąpienia od umowy, proponowanego przez Spółkę (przesłanego wraz z Towarem oraz dostępnego na Stronie internetowej).
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca bezzwłocznie potwierdzi ten fakt Klientowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zostaje wyłączone w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokal przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. W terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Spółka zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że wobec odstąpienia od umowy samodzielnie odbierze Towar od Konsumenta, Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Spółka zgodziła się je ponieść – wobec braku odmiennych ustaleń, przyjmuje się, iż bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

X. Realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Standardowo zamówiony Towar przedstawiany jest do odbioru w siedzibie Spółki lub nadawany jako przesyłka do Klienta w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu – Klient każdorazowo będzie informowany o ziszczeniu się takich okoliczności.
 2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec w szczególności w przypadku zamówienia Towaru nietypowego, wykonywanego lub dostosowywanego do potrzeb Klienta.
 3. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiedzy o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru, Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Klienta zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a także na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych, związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 5. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane z przyczyn innych, niż leżące po stronie Spółki – w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji danego Towaru przez producenta, odmowy dostawy przez producenta w ustalonym terminie lub modyfikacji parametrów Towaru w taki sposób, iż nie spełnia on oczekiwań Klienta, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji – Klient może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub odstąpić od umowy – w takim wypadku zwrotowi podlegają wszelkie wpłacone przez Klienta kwoty.

XI. Reklamacja, gwarancja

 1. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych Towarów. Informacja o postanowieniach gwarancyjnych, znajdujących zastosowanie względem poszczególnych Towarów, przekazywane są wraz z Towarem i dodatkowo dostępne są na stronie internetowej Spółki lub stronie internetowej producenta lub generalnego dystrybutora Towaru.
 2. W przypadku udzielania gwarancji na Towar przez Spółkę warunki i zasady ochrony gwarancyjnej określone zostaną na dokumencie zat. Warunki gwarancji, dostępnym na Stronie internetowej – z zastrzeżeniem modyfikacji ustalonych z Klientem lub przekazanych wraz z przesłanym Towarem.
 3. Ewentualne zgłoszenie reklamacji lub innego zastrzeżenia następuje poprzez przesłanie pisma na adres Spółki – Sportkonsulting Pro sp. z o.o., ul. św. Gertrudy 8/2, 31-046 Kraków lub wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Spółki – sklep@sportkonsulting.pl i musi zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis Towaru oraz jego numer seryjny, datę jego nabycia, datę powstania lub zauważenia przyczyn zgłoszenia zastrzeżenia, szczegółowy opis problemu oraz jasno sprecyzowane żądanie Klienta.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę reklamowanego Towaru

XII. Ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Spółki

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Spółka nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją Towaru, jego nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Klienta bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności Spółka nie odpowiada za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Spółki lub prace naprawcze przeprowadzane przez osoby inne niż umocowane do takich działań przez Spółkę lub podmiot udzielający ochrony gwarancyjnej.
 4. Wyłączenie określone w pkt. 2 nie obejmuje przypadków gdy montaż, uruchomienie, naprawy lub przeróbki dokonywane były przez osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki lub przez Spółkę wskazane lub wykonujące zadania na rzecz podmiotu udzielającego ochrony gwarancyjnej – wyłącznie w zakresie prac przeprowadzanych przez te osoby.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne Towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu i/lub instalacji przez Klienta, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności Towaru odpowiadają jego potrzebom.

XIII. Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Każdorazowo na zakupione Towary wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku podania przez Kupującego danych firmy obowiązywać będzie domniemanie, iż zakup dokonywany jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w ramach rejestracji konta użytkowania lub składania zamówień jest Spółka.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji umowy, w szczególności w celu wykonania płatności, wystawienia faktury VAT lub paragonu, realizacji dostawy Towaru do Klienta.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, wprowadzania zmian w ich treści oraz żądania zaprzestania wykorzystywania danych osobowych i usunięcia ich z baz danych, obsługiwanych przez Spółkę.
 4. Spółka informuje, iż wycofanie zgody na przetwarzanie lub inne wykorzystywanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy, np. zgłoszone żądanie usunięcia danych osobowych z baz danych obsługiwanych przez Spółkę przed wysyłką Towaru skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki Towaru, a co za tymi idzie brakiem możliwości realizacji umowy, jeżeli Klient wybrał inną opcję odbioru Towaru niż odbiór osobisty.
 5. Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies opisane zostały w odrębnych dokumentach.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wobec wszystkich transakcji, z wyłączeniem przypadków, gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej – na żądanie Kupującego może być ona przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez Kupującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki.
 3. Zmiany Regulaminu odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej – Kupującego każdorazowo obciąża obowiązek zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu. Spółka wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia Regulaminu, w szczególności gdy zmiana taka będzie stanowiła konsekwencję zmiany przepisów lub decyzji kompetentnych organów.
 4. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.
 5. Spółka wyraża zgodę na pozasądowego rozwiązywanie sporów z Klientami będącymi Konsumentami – o pomoc w takiej sprawie Klient będący Konsumentem może zwrócić się m.in. do Inspekcja Handlowa, Małopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków oraz do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków
  Równocześnie Naszych Klientów będących Konsumentami informujemy, iż pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest tzw. internetowa platforma rozpatrywania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki, wyłączone jest pozasądowe rozwiazywanie sporów.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może naruszać imperatywnych lub semi-imperatywnych norm prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi normami pierwszeństwo przyznać należy tym normom w szczególności w zakresie ochrony praw konsumenta.

Załączniki:

Wzór odstąpienia od umowy